محصولات

تنور گردان

تنور گردان

مشاهده محصول
میز چانه چین

میز چانه چین

مشاهده محصول
دستگاه پخت نان با حرارت غیر مستقیم

دستگاه پخت نان با حرارت غیر مستقیم

مشاهده محصول
دستگاه چانه گیر بربری با سینی گردان

دستگاه چانه گیر بربری با سینی گردان

مشاهده محصول
پهن کن خمیر

پهن کن خمیر

مشاهده محصول
دستگاه خمیرگیر

دستگاه خمیرگیر

مشاهده محصول
دستگاه چانه گیر پیستونی

دستگاه چانه گیر پیستونی

مشاهده محصول